Hal-Hal Sepele yang Bisa Menyebabkan Impoten Dini. Buat Para Cowok, Sebaiknya Lebih Hati-Hati!

Hal-Hal Sepele yang
"p>Entah dari mana asalnya, kelapa dipercaya sebagai salah satu butir yg memiliki khasiat seksual yg mengagumkan. Bahkan timbul peribahasa lama yg mengasosiasikan kadar sperma insan dengan butir kelapa, kayak kelapa, makin tua makin poly santannya. Lalu, apakah kalimat lama itu punya dasar medis yg jelas atau sekadar mitos yg tidak bisa dibuktikan kebenarannya?

Kali ini, Hipwee Boys akan membahas perihal kontak antara sperma & butir kelapa. Di sini kamu ingin memperlihatkan info bagi cowok pada luar sana baik yg percaya maupun yg tak percaya dengan mitos kelapa tadi. Bukannya ingin mengajak pembaca melakukan hal buruk, tapi Hipwee Boys berfikir bahwa sudah saatnya orang Indonesia sedikit mengurangi rasa tabu dalam membicarakan kesehatan seksual. Yuk, eksklusif disimak aja!

Ternyata, selama ini kita hanya terpengaruhi mitos. Air kelapa belia itu nggak punya urusan sama sekali dengan kuantitas sperma

Dengan tegas, biar nggak salah kaprah lagi, ternyata nggak timbul kontak antara konsumsi air kelapa belia dengan kuantitas sperma pada dalam seorang cowok. Sejauh pengamatan Hipwee Boys, nggak pernah timbul efek penelitian yg bisa dipercaya kredibel perihal kasus ini. Jadi sekali lagi, kontak konsumsi air kelapa belia dengan kuantitas sperma itu ternyata cuma mitos belaka.

Eits, tapi deng
gittu  uuaa eeaatt iir kllpp uuaannggkkppnnaakhasiat  uuttmasalah  eessaaitas
i=attachment_402097" w-ato lgcne"<layhde iefl piae429"hts/wwhpe.com/wp-content/uploads/2017/01/hipwee-o-COCONUT-WATER-facebook.g aaat"awdh"00"10"stp:/w.iwecmw-net/las/1/0/iw–OOU-AE-aeoo.g 0w tp:/w.iwecmw-otn/pod/070/iweoCCNTWTRfcbo-4×2.p 4w tp:/w.iwecmw-otn/pod/070/iweoCCNTWTRfcbo-6×8.p 6w tp:/w.iwecmw-otn/pod/070/iweoCCNTWTRfcbo-5×7.p 5w ie=(a-it:20p)10w 00x>/div
H
yaa krrnn ii eeaaaammdd ggaa uuyy aaffaa eettnn uunniiaa pprraa  uuaa eeaatt aaaaggttrreeuu ggaa  uuyy aaffaa uutt prraaaaaaaa eessaaiiaa oooo..NNggkkpprraaaa  ikutip  ari  em>KKmmaa eellhh/em>> ii eeaaaa trryytt iiaammnnuuaagg aaaaaa  iiffnnss  rrkkiibbaa pprr cowok.c ioo otrseilsurologi dari RS Asri Jakarta, berkata, air kelapa belia mengandung poly sodium yg bermanfaat bagi kasus kontraksi otot. Sedangkan pada satu sisi, cowok mutlak pahamlah kalau ereksi itu punya kondisi vital, yaitu otoyang sehat.Ng
an tt,, arrkkllpp uuaajjgg aaaaaaaa ooaaiimm  aaaaaaaa zatdannnss;;llkkrrlttesenniilluuttk  rrksi  aaggbbii..NNggkkhhrrnnjjkk kamu  eeuuaaggnnpptssum,  kkbbttyy iiaammnneebb  eeffrraasskkuull erakhhrr air  eeapaammdd adalah  uubbrrmmggeeiimmyynn  aakkbbgg tubuh.&nnsp;;ekurannaa&&bbppmmggeeiimmbbss bbrrkkbbttbbrrkkttrraaaa sistem  iikkllss  aaggmmmmuubbkknnppnnssuuddssuuggiieeeess..IIiiaa llssnnkknnpp ii eeaaaayynn aaaaaaaa aannssuu iiaa mmmaatt eeggttss aaaaaa iiffnnss erekkii</p>>Ba nggak aa arhlg a aa aaa an sperma, Hipwee Boys bakal kasih contoh kuliner yan akba unia pm</>
cs=w-ato lgcne"<lz-idnsz-ulw-mg-009 aaschts//whpe.o/pcnet/las/1/1/pe-1-a-aigcooaes-opg1311198x.p" gk m glni te" 4 egt" rst"ttps:szs""
J
ii, baa nggkk sllhh phhmm lgg eeggnn mttssyynn  eeeeaa,,HHppee  oossbbkkllnn ksshhmmkknnnnddnnmmnnman  pp saj aagg pnnaaeeee aakk pdd uunniiaa pprraa aa eeeeaaaadd nnaaaayy aakknnbbss eeggnn mddhh ktt eeuu..SSllhhssttnnaacckklltt</>
iu edakn ntrnsoagal etltsdanbpKhtzMurdia, timbul tiga faktor vital bagi coo irbs ieu praa rults oo aunya phmbnrbhautkmmuh srna i rs na em agbi.Aatg nsur utama yg menentukan kesehatan sel sperma. Kuantitas sperma, kualitas sperma & motilitas sperma, celoteh Murdia.>eb
njjtt uuddaa mnnaaaaaa,, cwwkk jgg aauunnaa sddrr dnnaa aaaa–aaaa oossmmiiyynn uuaa iiaaaakknn dnnbbss eeppnnaauu aaaakkaattttss seemmmm..CCspanssyyee""iieehhiihh::1155""oolltt  aaaaMMrrii,,nnggkkccmm bisa  eeggiiaaggaa strrs,  aaiijuga meebbnnuummnnmmaa ollme  jjkkllss,,mmnnnnkkttaa jumlah  pprraaddnnmmttllttss</a>3D.Bye u pnamsknba aacwknh etn tk gk ki a ii<h<pada
t_442200""ccaass""ppccppiinnaaiinneettrr>>img llss== aayyhhddee iieeffll p-immgg–001133 aaaasscc""ttpp:://ww..iiwweeccm/wp–ontent/uploods/2017/01/hipwweemaxresddfault-30.jpg" data-all==DDnneeii  uu  rr ookk"" wddhh""2200 eeggtt""22"" sccee==hhttss//wwwwhhppee..oo//ppccnneettuullaass2211//11hhppee–aarrsseeaall–00jjgg 188ww ttpp:://ww..iiwweeccmmww–oottnn//ppoodd//007700//iiwweemmxxeeddffuutt33–44xx66..pp 44ww ttpp:://ww..iiwweeccmmww–oottnn//ppoodd//007700//iiwweemmxxeeddffuutt33–66xx33..pp 66ww ttpp:://ww..iiwweeccmmww–oottnn//ppoodd//007700//iiwweemmxxeeddffuutt33–55xx22..pp 55ww ttpp:://ww..iiwweeccmmww–oottnn//ppoodd//007700//iiwweemmxxeeddffuutt33–66xx00..pp  66ww sizes="(max-widthh 2200xx 00vv,,1188pp""<pada>
agvriMri,skoo eaanaa noei,d.ns;oe a urh,ns;SpOG, AS u a a lh maia ismknndnmnman yg baik buat kesehatan seksual cowok. Menurut Boyke, ketimbang konsumsi pil bertenaga, lebih baik makan butir-buahan, olahraga teratur, sampai tidur teratur. Beberapa barang pilihannya biakm eid uemre eea.okoe>p>S
duuuu iffrraaiiyynn  iiaaHHppee  oossbbgg  uuttpprr  oooo–oooo  nnooeeii..JJnnaa  dd salah  aarrhhllgg,,yy,,ssaa  ii eeaaaammdd eeggnn kaattttsssseemmmm.. O aa rriiee nn uuggii iinnggpp snniiii aaeeaabbrrss oottnn dwwss.. Nmmnn uuaa aattyy rrnn nnooeeii iiaa mmmeeaaaa aaaayynn oonn aa aaaa ynn ilmu plnneeaauunn Jangan  oonnaa &  eeuu aa iinnggpp prrooggtt,,aa!!<p>
Arti
ell eemmnnaatt dnn Mnnhhbbrr Liinnaa/h3>>uu>>li> akkaa Ksshhttnn d aaii aattrraaiiddnnLLttttKKppnn..KKmm aauu  aaaaBBaa  iiaaJJgg eeeeaaaa!!/li>>li>  uu,,MMnneeaa macam-macam  eeyykkttkkllmmnn/li>>li> aauu eennkkhhnn Pllnn nnhhDD uuii..PPlljjrrnnBBaa oooo nnuu eeaauuMMnnaaaaKKsshhttnnMMnnaa</>u>/divv
ell eemmnnaatt dnn Mnnhhbbrr Liinnaa/h3>>uu>>li> akkaa Ksshhttnn d aaii aattrraaiiddnnLLttttKKppnn..KKmm aauu  aaaaBBaa  iiaaJJgg eeeeaaaa!!/li>>li>  uu,,MMnneeaa macam-macam  eeyykkttkkllmmnn/li>>li> aauu eennkkhhnn Pllnn nnhhDD uuii..PPlljjrrnnBBaa oooo nnuu eeaauuMMnnaaaaKKsshhttnnMMnnaa</>u>/divv

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp chat